Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 
rzeczydodomu.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod rzeczydodomu.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski z siedzibą w Głodowo Dąb 16, 18-315 Kołaki Kościelne a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod rzeczydodomu.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod rzeczydodomu.pl, prowadzony jest przez firmę RzeczyDoDomu
Dariusz Kołakowski z siedzibą w Głodowo Dąb 16, 18-315 Kołaki Kościelne, Polska i numerze NIP: 7231556793.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://rzeczydodomu.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub składanie zamówień w formie mailowej bądź telefonicznej.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową rzeczydodomu.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy i jego czasu,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku odpowiedniej formy płatności (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, spedycją. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Czas realizacji wyszczególniony jest na stronie produktu. Liczony od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia odbioru przesyłki przez kuriera/spedytora lub odbioru własnego przez klienta.

5.4. Czas dostawy jest różny dla wybranego typu dostawy i miejsca odbioru. Wyszczególniony jest na etapie składania zamówienia. Jest to czas liczony od dnia odbioru przesyłki przez kuriera/spedytora do dnia podjęcia pierwszej próby dostawy.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego w NEST BANK

29 1870 1045 2078 1178 1792 0001.

b) za pobraniem

c) szybkimi płatnościami Przelewy24

 

6.3 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. 4 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayPro SA.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, które spełniają zastrzeżenia art. 38. pkt. 3, tj. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie karnisze, maskownice, szyny sufitowe, balustrady, sztukateria wewnętrzna i zewnętrzna oraz rolety sprzedawane na stronie rzeczydodomu.pl wyprodukowane są wg indywidualnej specyfikacji konsumenta – pod wymiar bądź wzór.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres kontakt@rzeczydodomu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Koszt zwrotu przesyłki jest ponoszony przez Klienta, nie ponosi on natomiast kosztu dostawy towaru przez sklep.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

VIII. Reklamacje

Reklamacje można składać poprzez adres mailowy: kontakt@rzeczydodomu.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy umieścić: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zakupu - zdjęcie reklamowanych wad, - opis reklamowanych wad. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, decyzja o niej jest przesyłana na maila z którego wpłynęło zgłoszenie wraz z instrukcją postępowania.

Jeśli dokonałeś zakupy i towar jest wysyłany do Ciebie kurierem prosimy zawsze przy kurierze sprawdzić stan paczki czy nie jest uszkodzona

jeśli takkoniecznie sprawdź zawartość, czy nie ma uszkodzeń

jeśli tak to koniecznie wypełnił z nim protokół uszkodzenia paczki oraz wykonaj zdjęcia obrazujące uszkodzenia paczki - jest to podstawą do złożenia reklamacji w wypadku jeśli towar byłby uszkodzony.

Prosimy o zalecanie się do tych zasad, ponieważ mają one wpływ na rozpatrywanie ewentualnych reklamacji składanych przez państwa i dotyczących uszkodzeń produktu. Jest to dla nas ważne, ponieważ towar wysyłany od nas jest zawsze w 100% nowy i nie uszkodzony, więc jeśli zdarzy się taka sytuacji, t.zn., że firma kurierska uszkodziła towar w przewozie musimy mieć na to dowód, a tym samym pozytywnie rozpatrzyć Państwa reklamację.

IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu do Konsumenta jako towaru bez wad.

2. Za ewentualne wady fizyczne produktu odpowiada Sprzedawca, według zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym art. 556.

3. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Konsument był świadomy wad produktu w chwili zawarcia umowy.

4. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Okres rękojmi trwa 2 lata.

5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się formą elektroniczną. Konsument powinien złożyć reklamację produktu poprzez e-mail, wysyłając go na adres kontakt@rzeczydodomu.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy umieścić: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zakupu - zdjęcie reklamowanych wad, - opis reklamowanych wad.

6. Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie została mu wydana).

7. Natomiast jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, Klient może ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, chyba że wady zostaną niezwłocznie usunięte lub wymienione na produkt bez wad przez sprzedającego.

8. Według Kodeksu Cywilnego art. 561 Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą elektroniczną o statusie reklamacji.

10. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszty związane z reklamacją

11. Jeśli jako reklamację uznane jest naprawa lub wymiana towaru na produkt nie posiadający wad fizycznych to Sprzedawca ponosi koszta wysyłki/dostarczenia towaru.

12. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, to według Kodeksu Cywilnego Art. 558 odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje ograniczona.

13. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości zamówienia.

 

IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest ReczyDoDomu Dariusz Kołakowski. (dalej „RzeczyDoDomu.pl”) z siedzibą w Głodowo Dąb 16, 18-315 Kołaki Kościelne.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez RzeczyDoDomu.pl?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez RzeczyDoDomu.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email kontakt@rzeczydodomu.pl.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych RzeczyDoDomu.pl, Głodowo Dąb 16, 18-315 Kołaki Kościelne.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w RzeczyDoDomu.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego RzeczyDoDomu.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie RzeczyDoDomu.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z RzeczyDoDomu.pl;
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych RzeczyDoDomu.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami RzeczyDoDomu.pl;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

RzeczyDoDomu.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać RzeczyDoDomu.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do wysyłki zamówionego towaru. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych,  nie możliwe realizacja transakcji sprzedaży. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec RzeczyDoDomu.pl?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez RzeczyDoDomu.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający RzeczyDoDomu.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne RzeczyDoDomu.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie RzeczyDoDomu.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu RzeczyDoDomu.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, firmom kurierskim, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z RzeczyDoDomu.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na RzeczyDoDomu.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

RzeczyDoDomu.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych RzeczyDoDomu.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl