Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO. 

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania twoich danych osobowych jest RzeczyDoDomu Dariusz Kołakowski. (Dalej „rzeczydodomu.pl”) z siedzibą w Głodowo Dąb 16,18-315 Kołaki Kościelne.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych przez rzeczydodomu.pl?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez rzeczydodomu.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email kontakt@rzeczydodomu.pl.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Inspektor ochrony danych rzeczydodomu.pl, Głodowo Dąb 16-18-315 Kołaki Kościelne

Od kogo uzyskaliśmy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od ciebie podczas zakładania konta w rzeczydodomu.pl, jak I później, podczas korzystania przez ciebie ze sklepu internetowego rzeczydodomu.pl.

W jakim celu I na jakiej podstawie rzeczydodomu.pl przetwarza twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
- umożliwienia ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia ci możliwości pełnego korzystania z rzeczydodomu.pl;
- umożliwienia ci założenia I zarządzania twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień I ich historii;
- umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
- zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
- obsługi zapytań I zgłoszeń, które do nas kierujesz;
- kontaktowania się z tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
- rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych I rachunkowych.

Przetwarzać twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
- analizowania I zarządzania twoją aktywnością na stronach internetowych rzeczydodomu.pl celem dostosowania usług I treści do twoich indywidualnych preferencji;
- organizacji programów lojalnościowych I konkursów, w których możesz wziąć udział;
- dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami rzeczydodomu.pl;
- prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
- opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez ciebie oraz innych użytkowników w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. O regionie z którego następuje połączenie);
- windykacji należności;
- prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych I mediacyjnych;
- zapewnienia obsługi usług płatniczych;
- zapewnienia bezpieczeństwa I integralności usług, które świadczymy ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom I nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
- dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
- kontaktowania się z tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
- prowadzenia analiz statystycznych;
- przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

rzeczydodomu.pl jest uprawniona przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez ciebie zgody w celu:
- organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
- otrzymywania I wyświetlania twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów
- zapisywania danych w plikach cookies;
- gromadzenia danych ze stron www I aplikacji mobilnych;
- możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać rzeczydodomu.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji I odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia I wykonania zawartej z tobą umowy, tj. Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do wysyłki zamówionego towaru. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie możliwe realizacja transakcji sprzedaży. Podanie przez ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec rzeczydodomu.pl?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
- w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez rzeczydodomu.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych; twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający rzeczydodomu.pl sprawdzić prawidłowość twoich danych; twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; twoje dane nie są już potrzebne rzeczydodomu.pl, ale mogą być potrzebne tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie rzeczydodomu.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie twojej zgody lub umowy zawartej z tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych z siedzibą w warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu rzeczydodomu.pl udostępnia twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, firmom kurierskim, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z rzeczydodomu.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na rzeczydodomu.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami I nadużyciami.

Twoje dane przekazywane są PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15,  jest administratorem ich danych osobowych i będzie przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 Jaki jest okres przechowywania twoich danych osobowych?

rzeczydodomu.pl przechowuje twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych I rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów przetwarzamy przez czas ich trwania I dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych rzeczydodomu.pl przekazuje twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy do google llc w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez komisję europejską.

Czy profilujemy twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu twoich danych osobowych w zakresie twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na twoją sytuację. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl